புதன், 25 மார்ச், 2020

கால் கூடும் வெண்பா!.
வன்னுடல் கால்கொள்ள வல்ல இணைப்பாகும்!
மென்துகிள் கால்கொள்ள மெல்லிசைக்கும்! – என்றும்
கணவனிடம் கால்கொள்ள காண்ப(து) அரையாம்!
உணவுகால் கொள்ளுறும் ஓடு!
.
வன்னுடல்பலம் கால் பெற்றால் பாலம்
மென்துகிள்பட்டு காலெகொள்ள பாட்டு.
கணவன்பதி கால்கொள்ள பாதி.
உணவுபண்டம் கால்கொள்ள பாண்டம்.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
24.03.2020

(கால் கூடுதல் என்பதுபல்எனுஞ்சொல் கால் கொள்ளபால்  எனவாகும் என்பதே. காலில்லாச் சொல்லும் காலுற்ற சொல்லும் அதன் மாற்றுப் பெயர்களை ஏற்றுப் பாடலில் அமைத்துப் பாட வேண்டும்)

கருத்துகள் இல்லை: