செவ்வாய், 15 செப்டம்பர், 2020

அழுகை !

  

அடித்தாலும் அழுகைவரும்! சொல்லும் வார்த்தை
    தடித்தாலும் அழுகைவரும்! பாசம் பொங்க
நடித்தாலும் அழுகைவரும்! தவற்றைக் காட்டி
    இடித்தாலும் அழுகைவரும்! மேனி நோயால்
துடித்தாலும் அழுகைவரும்! துன்பம் தாங்க
    முடியாமல் அழுகைவரும்! கதையில் மூழ்கிப்
படித்தாலும் அழுகைவரும்! கண்ணீர்ப் பொங்கி
   வடிக்கின்ற அழுகையாவும் விதியே செய்யும்!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்

காதல் கவிதை!

 


எழுதி வாசித்தது
பாவலர் அருணா செல்வம்
15.09.2020

திங்கள், 14 செப்டம்பர், 2020

செந்தமிழே வருக!

 


செந்தமிழே வருக!
-
(எடுப்பு)
செந்தமிழே வருக! – நாளும்
சிந்தையிலே அமர்ந்து
சொந்தமெனச் சொல்க!
-

(தொடுப்பு)
எந்தமிழே வருக! – எழுதும்
சந்தமதில் அமர்ந்து
விந்தையெலாம் தருக!
-
(முடிப்பு)
தோன்றிய காலமுன்தன் தொடக்கமும் தெரியவில்லை
தொடர்ந்திடும் உன்பெயரை மறக்கவும் முடியவில்லை
மூன்று காலமதில் மூத்தவளாய் இருந்து (2)
முன்னைத் தெய்வமென மூச்சினிலே கலந்த….. 
                           (செந்தமிழே வருக!)
-
கன்னித் தமிழென்று கவிஞர்கள் கவிபடைத்தார்!
கனிந்தநற் சுவையென்று கனித்தமிழ் எனவுரைத்தார்
பொன்னின் மேலேனப் புகழெலாம் கொண்டு (2)
பொலிந்திடும் அழகாய்ப் புதுமைகள் புணைந்த….
                       (எந்தமிழே வருக!)
-
துள்ளும் ஓசையுடன் சுவையெனக் கலந்திருந்தாய்
துாங்க லிசையாகத் தொடையுடன் நடந்திருந்தாய்!
அள்ளும் செப்பலிலும் அழகுடனே நிறைந்து (2)
ஆனந்தம் பொங்கிட அணியெலாம் அணிந்த-----
            (செந்தமிழே வருக!)                        
-
எந்தம் இதயத்தில் இன்னொளி ஏற்றிவைத்தாய்
இயற்றும் பாடலிலே இறையென நிறைந்திருந்தாய்!
சிந்து வண்ணமெனச் சீர்க்கவிகள் தந்து (2)
சிந்தையில் அமர்ந்த செழித்தயெம் உயிரே……
                  (எந்தமிழே வருக!)
- 
பாவலர் அருணா செல்வம்                          

செவ்வாய், 8 செப்டம்பர், 2020

வண்ண நிலவு!


எழுசீர் விருத்தம்..

.

வண்ணம் எதுவென வஞ்சி வியந்திட
         வட்ட வடிவினில் பூத்ததைக்
கண்கள் விரிந்திடக் கன்னம் சிவந்திடக்
         கட்டுக் களிப்புடன் நோக்கினாள்!
எண்ணம் விரும்பிய இன்பம் புரிந்ததை
        எட்டிப் பிடித்திடப் பார்த்திட
விண்ணில் வலம்வரும் விந்தை நிலவது
        விட்டு முகிலினுள் பாய்ந்ததே!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
09.09.2020


முல்லை மலர்

 


பாவலர் அருணா செல்வம்

08.09.2020

வெள்ளி, 28 ஆகஸ்ட், 2020

தங்குமனம் நீயெனக்குத் தா!


எத்தனைப் பாடினும் ஏங்கிடும் நெஞ்சத்தால்
பித்தனைப்போல் உன்னைப் பிடித்திட்டேன்! - முத்தமிழே!
மங்காப் புகழ்படைத்த மாத்தமிழை எந்நாளும்
தங்குமனம் நீயெனக்குத் தா!

.
பாவலர் அருணா செல்வம் 

29.08.2020

வியாழன், 27 ஆகஸ்ட், 2020

தேவியின் மனவழகு!

 


(சிந்துப்பா).

அன்புடன் பார்த்து நின்றாள்அதில்
ஆசையைக் கோர்த்தி ருந்தாள்!
பொன்னுடல் வேர்த்தி ருந்தாள்அதில்
போதையைச் சேர்த்தி ருந்தாள்!
 
சிலைபோல் சிரித்து நின்றாள்தமிழால்
சிந்தையை உறைய வைத்தாள்!
கலைபோல் செழித்து நின்றாள்அமிழ்தாய்
கற்பனை சுரக்க வைத்தாள்!
 
மலரோ அவளி தழ்தான்மிஞ்சும்
மதுவோ ததும்பி டுந்தேன்!
நிலவோ அவள் முகந்தான்நெஞ்சின்
நிலையோ அவளி டந்தான்!
 
சேலையில் பூத்தி ருந்தாள்எந்தன்
சிந்தையை ஈர்த்து விட்டாள்!
காளைநான் காத்தி ருந்தேன்வந்து
கவலையைப் போக்கி டுவாள்!
 
தேவியின் மன வழகுவீரத்
தீந்தமிழ் மொழி யழகு!
கூவிடும் மன முழவுசேரக்
கொட்டிடும் கவிப் பொழிவு!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
28.08.2020