திங்கள், 6 டிசம்பர், 2021

உடைந்து போனேன்!

 


சித்திரையில் என்சிந்தை குளிர்ந்திடக் கூவியழைப்பாய்!
     செய்தொழிலில் நீயிருந்தால் செயம் என்பாய்!
இத்தரையில் உனையின்றி இன்பமெது வெனச்சொல்லி
     இறைவனிடம் கையேந்தி யெனைய ழைப்பாய்!
நித்திரையே இல்லாத மேலொருவன் சிறைபிடிக்க
     நினைவின்றி உடல்மறைத்து நேரங் காப்பேன்!
உத்தரவு கிடைத்தவுடன் ஓடிவந்து குளிர்வித்தால்
    ஓடிவிடச் சொல்கின்றாய்! உடைந்து போனேன்!
.
எனக்கான நேரத்தில் வந்துநின்று, எனதன்பை
     இணையில்லா உன்னிடத்தில் இறக்கி வைத்தேன்!
தனக்கான பயன்வேண்டும் என்றிருந்தால் அழைத்தவளைத்
     தங்குதர்கோ ரிடங்கொடுத்துத் தடுக்க வேண்டும்!
உனக்கான காரியத்தைத் தவறவிட்டே அலைகழித்தே
     ஓடிவந்த எனைநீயே ஓடச் சொன்னாய்!
மனக்கணக்குப் போட்டுவைத்து, வந்தவளை வாழவைத்தால்
     மனக்குறையே வந்திடாமல் வாழ்ந்தி ருப்பாய்!
.
குடைதிறந்தும் உடல்நனைக்கும் சாரலுடன் விதைமுளைத்துக்
     கொழிக்கவைத்தே உணவுதரக் கொட்டித் தீர்த்து
மடைவழிய நடைநடந்து மன்னவனைச் சங்கமிப்பேன்!
     வழியெல்லாம் தடையிருக்க மருண்டு நின்றேன்!
விடைதெரிய இடமற்றோர் எனையிகழ்ந்து பேசிவிட
     விதியென்றே கதிகலங்கி வீணாய் யுள்ளேன்!
தடையெல்லாம் போனாலும் நான்தேங்க நிலைசெய்தால்
     தடம்புரளா மழைநீராய்த் தழைப்பேன் தானே!
.
(மழை பேசியது)
பாவலர் அருணா செல்வம்
06.12.2021

.
(ஆறுகாய் + மா + தேமா)வெள்ளி, 3 டிசம்பர், 2021

சேவல் சித்திர கவிதை!

 


ஊக்குவிக்குஞ் சேவலே ஓடியே வான்தேடு!
தேக்கநிலை போக்கியே தேசமதைத் - தூக்கிடுவாய்!
தேடுகின்ற நற்பொழுதின் தேவனொளி யோடும்முன்
கூடுதேன் வாயே,,,நீ கூவு!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
03.12.2021

வியாழன், 2 டிசம்பர், 2021

ஓம் சித்திர கவிதை!

 


இன்பமே வாழ்வென்றே எண்ணுகின்ற பொன்னுலகில்
நின்னருளே வேண்டும்! நிலையில்லாத்  - துன்பத்
தடையைத் துடைத்தெறிக்கத் தைப்பூசக் கந்தன்
நடைநடத்தி டும்நாளை நாடு!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
02.12.2021

செவ்வாய், 30 நவம்பர், 2021

குத்துவிளக்குச் சித்திர கவி!

 


குலங்காக்குந் தீபமே! குத்து விளக்கே!
.
நாளுங் கேட்டே நல்லோர்க் கூவிட
நீளு மளவில் நிறைவே விளையும்!
ஓதும் வேதத்தா லேகும் தாமே !
சூதுபயத் தீமையுந் தொலையும்! குடிகளின்
கலக்கம் போக்கியே காக்குந்தங் கநிலவே!
குலங்காக்குந் தீபமே! குத்து விளக்கே!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
01.12.2021

வெள்ளி, 26 நவம்பர், 2021

சங்குச் சித்திர கவி!

 

.

திருமாலின் சங்கொலியே சிந்து!
.
துள்ளலந்தப் போரொலியே! துய்ப்பாயே இன்பமுடன்!
பள்ளிகொண்ட புன்னகையின் பண்ணினாலே - உள்ளத்
தருள்பிறக்கும்! சிந்தையொலி ஆர்ப்பரித் தாடும்!
திருமாலின் சங்கொலியே சிந்து!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
27.11.2021

வெள்ளி, 19 நவம்பர், 2021

காமாட்சி விளக்குச் சித்திர கவி!

 

.

சுடர்ந்திடும் தீயே! சூரிய னுருவே!
தடங்களை நீக்கியே தாங்கிடும் வழியே!
இருளின் நீட்சி இடத்தை மாற்றிடும்!
மருட்சி நீக்கி மலர்மன மாக்கும்!
வாழ்வைக் காக்க வளருந் தீயே!
ஆழ்கடல் நடுவில் தீவி னழகே!
மங்கலஞ் சேர்ந்து வழிபடு மொளியே!
தங்கமு மோடும் தகையொளி முன்னே!
தினமும் காணத் திறக்கும் ஞானம்!
மனமது மெதுவாய் வலம்வர வைத்திடும்!
கானே! தேனே வாழி! பொன்பொது
தானே! வாகையே தகைவகை வானே!
தாது பொன்பொழி வானே! தேனே!
காத்திடுந் தீயே! காமாட்சி தாயே!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
18.11.2021

புதன், 17 நவம்பர், 2021

காதலைச் சொல்லாக் காரணம்!

 


ஓரக்கண்ணால் எனைப்பார்த்தே
ஒய்யார நடைநடப்பாள்!
ஓரமாகப் பார்த்திருந்தே
ஓயாமல் ரசித்திருப்பேன்!
.
இதழெல்லாம் விரியாமல்
இதமாகப் புன்னகைப்பாள்!
இதழில்லா மலரென்றே
எனைமறந்து பார்த்திருப்பேன்!
.
குயில்கூட்டம் நடுவினிலே
மயிலாகக் காத்திருப்பாள்!
உயிர்சுமந்த பேரூந்தோ
ஓடிவர நானிருப்பேன்!
.
தேரேறி விட்டவுடன்
தேடுகின்ற விழியிரண்டைக்
காரேறிய தூணோரம்
கண்டுகொண்டே மறைந்திருப்பேன்!
.
சொல்லாத காதலைச்
சொல்லிவிட வேண்டுமென்று
பொல்லாத தைரியத்தைப்
பொய்யாக வரவழிப்பேன்!
.
தேவியவள் வரும்நேரம்
தெளிவின்றி மனம்வாடும்
பாவியெனச் சொல்லிவிடப்
பாவமெதும் செய்யவில்லை!
.
மறுநாளும் சென்றிடுவாள்
மகிழ்ந்திருந்தே மறைந்திருப்பேன்!
வெறுங்கையில் முழம்போடும்
வேலையில்லா காரணமே!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்

18.11.2021