செவ்வாய், 16 ஜனவரி, 2024

காணும் பொங்கல் வாழ்த்து ! 2024

 


நல்லவரைக் காண வேண்டும் அவர்
        நல்லாசி பெறவும் வேண்டும் !
வல்லவரைக் காண வேண்டும் நல்ல
     வாழ்த்தினையும் பெறவே வேண்டும் !
இல்லத்தில் சேர்ந்தி ருந்தே அந்த
     இறையாசி இணைய வேண்டும் !
வெல்லவுள்ளம் கொண்ட பெற்றோர் கண்டு
     வீழ்ந்தாசி பெற்றல் நன்றே !
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
17.01.2024

திங்கள், 15 ஜனவரி, 2024

மாட்டுப் பொங்கல் வாழ்த்து ! 2024

 


விவசாயி வளர்த்த மாடோ இன்றும்
    விளைச்சளுக்கு முன்னே நிற்கும் !
கவர்கின்ற உணவில் கூட இந்தக்
    காளைகளின் உழைப்பும் உண்டு !
தவஞ்செய்யும் ஞானி யர்க்கும் வாழத்
   தவறாமல் உணவு வேண்டும் !
கவனமுடன் உலகைக் காக்கும் உழவு
   காளையினை வாழ்த்து வோமே !
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
16.01.2024


ஞாயிறு, 14 ஜனவரி, 2024

முருகன் வண்ணம் - 70, இடை ஒழுகல் பிரிந்திசை வண்ணம்,

தைப்பொங்கல் வாழ்த்து ! 2024

 


தைப்பிறந்து வந்து விட்டாள் - இனி
    தழைப்பாகும் உலக மெல்லாம் !
கைப்பிடித்த துணைவ ருடனே - உயர்
    காதலுடன் இணைந்தி ருப்பார் !
மெய்ப்பிடித்த நோய்க ளெல்லாம் - உடன்
    மிரட்சியுடன் விலகி யோடும் !
மைப்பிடித்த வார்த்தை யெல்லாம் - நல்ல
    மங்கலமாய் வாழ்த்திப் பாடும் !
.
உண்ணுகின்ற பொருள்க ளெல்லாம் - ஓர்
    உழவனவன் உழைப்பே ஆகும் !
மண்ணோடு மனத்தை ஊன்றி - உயர்
    மனிதவுயிர் வாழ வேண்டி
கண்ணினிமைப் போன்றே காத்து - வயிறு
    காயாமல் காக்கும் தெய்வம் !
பெண்ணென்னும் அன்னை போன்று - நிற்கும்
    பெருமையுள்ள உழவர் வாழ்க !
..
ஓரிடத்தில் நின்று கொண்டே - இந்த
    உலகத்தை ஒளிர வைக்கும் !
காரிடரும் காலை யாகும் - கனல்
    கதிரென்ற பொழிலைச் சேர்க்கும் !
மாரியுடன் மண்ணின் ஊடே - சேர்ந்து
    மகத்தான மகசூல் தாரும் !
சூரியனின் தன்மை கண்டு - போற்றித்
    தொழுதிடுவோம் நாளும் நன்றாய் !
.
நன்றாக வாழ வேண்டும் - மனம்
   நலமாக உயர வேண்டும் !
ஒன்றாகச் சேர வேண்டும் - பெயர்
    உயர்கின்ற நோக்கம் வேண்டும் !
பொன்னாக மின்ன வேண்டும் - நிறை
    பொதுவுடமை எண்ணம் வேண்டும் !
அன்பாக இருக்க வேண்டும் - அதில்
    ஆண்டவனே அடங்க வேண்டும் !
.
பச்சரிசி வெல்லம் சேர்த்துச் - நல்ல
    பசுநெய்யில் பொங்கல் செய்து
இச்சையுடன் கரும்பு மஞ்சள் - துண்டு
    இஞ்சியுடன் கோல மிட்டும்
கச்சிதமாய் படைத்தெ டுத்தே - உயர்
    கதிரோனை வணங்கி என்றும்
அச்சமின்றி வாழ்க வென்று - நானும்
    அன்புடனே வாழ்த்து கின்றேன் !
 
தோழ தோழியருக்குத் தைப்பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
15.01.2024

சனி, 13 ஜனவரி, 2024

போகி பண்டிகை வாழ்த்து !

 அறமில்லாத் தாழ்குணத்தை, ஆக்கமில்லா வற்றைப்
பிறர்க்குதவா வீண்பொருளைப் பேசிச் - சுறண்டிடும்
உண்மையில்லாச் சொற்களையும், ஒன்றாகக் கட்டியெடுத்துக்
கொண்டுவந்து போட்டுக் கொளுத்து!
.
தொடர்வினை இன்றே தொலைந்ததே என்றே
நடந்ததைத் தள்ளி நகர்த்து! - கடந்துவிட்டுப்
போனதெல்லாம் போகியோடு போகட்டும்! தைப்பிறக்க
வானமளவு வாழ்வோம் வளர்ந்து!
.
தோழ தோழியருக்குப் போகி பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
14.01.2024