செவ்வாய், 16 ஜனவரி, 2024

காணும் பொங்கல் வாழ்த்து ! 2024

 


நல்லவரைக் காண வேண்டும் அவர்
        நல்லாசி பெறவும் வேண்டும் !
வல்லவரைக் காண வேண்டும் நல்ல
     வாழ்த்தினையும் பெறவே வேண்டும் !
இல்லத்தில் சேர்ந்தி ருந்தே அந்த
     இறையாசி இணைய வேண்டும் !
வெல்லவுள்ளம் கொண்ட பெற்றோர் கண்டு
     வீழ்ந்தாசி பெற்றல் நன்றே !
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
17.01.2024

திங்கள், 15 ஜனவரி, 2024

மாட்டுப் பொங்கல் வாழ்த்து ! 2024

 


விவசாயி வளர்த்த மாடோ இன்றும்
    விளைச்சளுக்கு முன்னே நிற்கும் !
கவர்கின்ற உணவில் கூட இந்தக்
    காளைகளின் உழைப்பும் உண்டு !
தவஞ்செய்யும் ஞானி யர்க்கும் வாழத்
   தவறாமல் உணவு வேண்டும் !
கவனமுடன் உலகைக் காக்கும் உழவு
   காளையினை வாழ்த்து வோமே !
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
16.01.2024