புதன், 25 மார்ச், 2020

கால் ஓடும் வெண்பா!
பெண்ணிழில் காலோடப் பெய்யும் அமுதாகும்!
விண்ணெழில் காலோட விண்சோலை! – மண்ணில்வாழ்
தன்னினம் காலோடத் தாக்குவோர் செய்செயலாம்!
இன்மணம்கா லோட எனது!
.
பெண்ணெழில்மாழை காலோட மழை.
விண்ணெழில்வானம் காலோட வனம்.
தன்னினம்சாதி காலோடச் சதி.
இன்மணம்வாசம் காலோட வசம்.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
25.03.2020

(கால் கூடுதல் என்பதுபானைஎனுஞ்சொல் கால் ஓடப் பானை  எனவாகும் என்பதே. காலுற்ற சொல்லும் காலில்லாச் சொல்லும் அதன் மாற்றுப் பெயர்களை ஏற்றுப் பாடலில் அமைத்துப் பாட வேண்டும்)

1 கருத்து: