திங்கள், 10 ஜனவரி, 2022

மொழியேது ?18

 


மார்கழியில் பாலைநில மக்களாய் பாடுகின்றேன்!
சீர்முல்லை மண்ணில் சிறப்பிருந்தும்! - நேர்மையின்றிச்
சாதியினம் பேசுகின்றார் சார்ந்தவர்கள்! உன்னிடத்தில்
சேதியிதைச் சொல்லமொழி ஏது?
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
05.01.2022

கருத்துகள் இல்லை: