செவ்வாய், 5 ஜூலை, 2022

ஒன்றில் ஐந்து!பாடி அழைத்தால்!
அறுசீர் விருத்தம்!

.
பாடி அழைத்தால் பணிந்தே
    பண்பாய் முந்தி வெறுப்பின்றி
ஓடி வருவாள் உடனே! 
         ஒன்ற உள்ளம் விருப்பின்றி
மூடி மறைத்தால் முகத்தை
    முற்றும் தீபோல் அடர்வின்றி
ஊடி நகர்வாள் ஒதுங்கி
    ஓய்ந்தே நன்றே மகிழ்வின்றி! 
.
கலித்துறை!
.
பாடி அழைத்தால் பணிந்தே பண்பாய் முந்தி
ஓடி வருவாள் உடனே ஒன்ற உள்ளம்!
மூடி மறைத்தால் முகத்தை முற்றும் தீபோல்
ஊடி நகர்வாள் ஒதுங்கி ஓய்ந்தே நன்றே!
.
கலிவிருத்தம்!
.
பாடி அழைத்தால் பணிந்தே பண்பாய்
ஓடி வருவாள் உடனே ஒன்ற!
மூடி மறைத்தால் முகத்தை முற்றும்
ஊடி நகர்வாள் ஒதுங்கி ஓய்ந்தே!
.
வஞ்சி விருத்தம்!
.
பாடி அழைத்தால் பணிந்தே
ஓடி வருவாள் உடனே!
மூடி மறைத்தால் முகத்தை
ஊடி நகர்வாள் ஒதுங்கி!
.
வஞ்சித்துறை!
.
பாடி அழைத்தால்
ஓடி வருவாள்!
மூடி மறைத்தால்
ஊடி நகர்வாள்!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
06.07.2022

கருத்துகள் இல்லை: