ஞாயிறு, 3 ஜூலை, 2022

கடவுள் வணக்கம்! (கலிவிருத்தம் 1)

 (கலிவிருத்தம் 1)
(குறிலீற்றுமா + கூவிளம் + கூவிளம் + கூவிளம்)
.
உலகம் பாடிடும் ஓமெனும் நாதமும்
புலரும் காலையின் பூவதன் வாசமும்
உனது நல்லருள் உற்றிடும் நன்மையில்
எனது பண்ணிலும் இன்பினை நல்கவே!
.
(கலிவிருத்தம் 2)
(விளம் + விளம் + குறிலீற்றுமா + கூவிளம்)
.
கற்றவர் கூடிடும் காலம் மின்னிடும்!
பற்றினை விட்டவர் பாதை பண்பிடம்!
பெற்றவர் கூறிடும் பெருமை ஏற்றிடும்!
உற்றிடும் அன்பினில் உயிரைச் சேர்த்திடு!

.
(கலிவிருத்தம் 3)
(குறிலீற்றுமா + கூவிளம் + கூவிளம் + கூவிளம்)
.
மானின் துள்ளலாய் மாதவள் ஓடவும்
மீனின் மேனியாய் மெல்லிடை ஆடவும்
தேனின் இன்புடன் செவ்விதழ் பேசவும்
வானின் தூரலாய் வஞ்சியோ பாடினாள்!

.
பாவலர் அருணா செல்வம்
04.07.2022

கருத்துகள் இல்லை: