வியாழன், 19 டிசம்பர், 2019

இகழ்ச்சி விலக்கணி! (அணி இலக்கணம்)

    பாடலில் ஒரு செயலை விலக்குவதற்கான காரணத்தை இகழ்ந்து கூறி விலக்குவது இகழ்ச்சி விலக்குஎனப்படும்.

. ம்
தொடர்ந்துவந்து வாழ்வில் துயரமிடும்! நாளைக்
கடத்தும் தொலைக்காட்சித் தொல்லை! – நடத்திடும்
நாடகங்கள் உண்டாக்கும் நன்மையெனும் தீமையாம்
ஊடகம் வேண்டாம் ஒழி!

பொருள் தொலைக்காட்சியில் நடக்கும் நாடகங்களால் வாழ்வு துயரம் தரும். நாட்களைக் காரணமின்றிக் கடத்திவிடும். அதில் கிடைக்கும் இன்பங்கள் நன்மை போன்று தீமை பயக்கும். அதனால் ஊடகம் என்னும் தொலைக்காட்சிப் பெட்டியை வேண்டாம் என்று ஒழிப்போம்.
    பாடலில் விலக்குவதற்கான தொலைக்காட்சிப் பெட்டியை இகழ்ந்து கூறி விலக்குவதால் இது இகழ்ச்சி விலக்குஆகியது.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
19.12.2019

கருத்துகள் இல்லை: