சனி, 18 மே, 2019

வேற்றுமை அணி!உயர்ச்சி வேற்றுமை – (கூற்று வேற்றுமை)

   பாடலில் கூறப்பட்ட இரண்டு பொருட்களும் ஒப்பாக இருப்பினும், அதில் ஒரு பொருளை மட்டும் மற்றதைவிட இதனால் உயர்ந்தது இது என்று உயர்த்திப் பாடுவது உயர்ச்சி வேற்றுமைஎனப்படும். (கூற்று வேற்றுமை வெளிப்படையாக வேற்றுமை கூறுவது)
.
. ம்

தென்னையும் வாழையும் தீங்கின்றி நாம்வாழத்
தன்னுடலை ஒப்பாகத் தந்துதவும்! – இன்பமுடன்
நன்குண்ண ஓரிலை நல்கிடும் வாழைபோல்
தென்னைக்கோ இல்லை தெரிவு!
.
பொருள் தென்னை மரமும் வாழை மரமும் எவ்வித தீங்குகளும் இன்றி உலக மாந்தர் வாழ்வதற்கு தன் உடலை தந்து உதவுவதில் ஒப்பாக உள்ளது. ஆயினும், இன்பமுடன் அமர்ந்து உணவு உண்ண வாழையின் இலை உதவிடும். ஆனால் தென்னை இலைக்கு அந்த அகன்ற தோற்றம் கிடையாது.
….. பாடலில் கூறப்பட்ட இரண்டு பொருட்கள் ஒன்று வாழை. மற்றொன்று தென்னை. இரண்டும் தன் உடல் முழுவதையும் உலகிற்கு கொடுப்பதில் ஒப்பானது தான். ஆயினும் அகன்ற இலை கொண்ட வாழையிலையில் உணவு பரிமாறி உண்ண முடியும். தென்னை இலையில் அவ்வாறு செய்ய இயலாது என்று ஒன்றுக்கு மட்டும் உயர்வு கூறி இருப்பதால் இது உயர்ச்சி வேற்றுமைஆகியது.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
18.05.2019

புதன், 15 மே, 2019

இருபொருள் வேற்றுமைச் சமம்!வேற்றுமை அணி!

    பாடலில் இரண்டு பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு உள்ள ஒப்புமையைக் கூறிப் பின்பு இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை எடுத்துக் கூறி, இரண்டிற்கும் இவ்விரண்டு வேற்றுமை இருந்தாலும் இரண்டும் சமமே எனத் தோன்றுமாறு பாடுவது இருபொருள் வேற்றுமைச் சமம்எனப்படும்.

.ம்
மாசின்றி நம்மை மகிழவைத்தும் வாழ்ந்திடக்
காசின்றி நல்லுயிர்க் காக்குமே - வீசிடும்
தன்னலம் இல்லாத் தவழ்க்காற்று, மற்றொன்று
அன்னையின் கள்ளமில்லா அன்பு!
.
பொருள் உலகினில் மாசு இல்லாமல் நம்மை மகிழவைத்து, நாம் வாழ்ந்திட எதையும் கேட்டு வாங்காமல் நம்மின் நல்ல உயிரினைக் காத்திடும் வீசிடும் தன்னலம் இல்லாத காற்றும் , மற்றொன்று  கள்ளமில்லாத நம் அன்னையின் அன்பும் ஆகும்.
    பாடலில் கூறப்பட்ட இரண்டு பொருட்கள் ஒன்று அன்னையின் அன்பு. மற்றொன்று வீசிடும் காற்று. முன் இரண்டு அடிகளில் இரண்டிற்கும் உள்ள ஒற்றுமைகளைச் சொல்லிவிட்டுப் பின்னிரண்டு அடிகளில் ஒன்று அன்னையின் அன்பு என்றும் மற்றொன்று வீசிடும் காற்று என்றும் இரண்டிற்கும் வேற்றுமை சொல்லி வந்திருப்பதால் இரு இருபொருள் வேற்றுமைச் சமம் ஆகும்.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
15.05.2019

திங்கள், 13 மே, 2019

ஒரு பொருள் வேற்றுமைச் சமம்!வேற்றுமை அணி!
.
    பாடலில், இரண்டு பொருளை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு வெளிப்படையாக ஒப்புமைகளைக் கூறிவிட்டுப், பின்பு ஒரு பொருளுக்கு ஒரு காரணத்தை மட்டும் எடுத்துக் கூறி இது ஒன்று மட்டுமே வேற்றுமை என்றும், இருந்தாலும் இரண்டுமே சமம் என்று கூறுவது ஒரு பொருள் வேற்றுமைச்சமம் எனப்படும்.
.
. ம்
அஞ்சிட வைத்தும் அடுத்தோர் நகர்ந்திடத்
தஞ்சமிடும் தீமையும் தானிருக்கும்! – நெஞ்சமற்ற
கல்லனின் உள்மனமும் காரிருளும் ஒன்றாயின்
நல்விடியல் தான்வேறு நன்கு!
.
பொருள் மனத்தைப் பயங்கொள்ள வைக்கும், னுள் தஞ்சமிட்டிருக்கும் தீமைகளுக்குப் பயந்து மற்றவர் அவனைவிட்டு விலகி நடக்க எண்ணம் தரும் வண்ணம் நெஞ்சமுள்ள தீயவனின் உள்மனமும் இருள் சூழ்ந்த இடமும் ஒன்று. இருந்தாலும் மறுநாள் விடியல் மட்டுமே இவ்விரண்டை வேறுபடுத்துகிறது.
    …… பாடலில் கூறப்பட்ட இரண்டு பொருட்கள் ஒன்று தீயவனின் நெஞ்சம். மற்றொன்று கருமைச் சூழ்ந்த இருண்ட இடம். இரண்டுமே மனத்தைப் பயங்கொள்ள வைக்கும். இரண்டுமே தீமைகள் தஞ்சமடைய இடம் கொடுக்கும். ஆனால் மறுநாள் விடிந்தால் இருள் அகன்றுவிடும் என்று இருளுக்கு மட்டும் ஒரு வேற்றுமைக் கூறி இருப்பதால் இது ஒரு பொருள் வேற்றுமைச்சமம் ஆகியது.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
13.05.2019
.

வியாழன், 9 மே, 2019

அயற்காரண விபாவனை ! (இயல்பு)விபாவனை அணி! 
    பாடலில் எடுத்துக்கொண்ட பொருளுக்குப் பொருத்தமான, ஏற்புடைய காரணத்தைச் சொல்லாமல், அதற்கு நிகரான வேறு ஒரு காரணத்தால் சிறப்பித்துப் பாடுவதுஅயற்காரண விபாவனைஆகும். இதனை இயல்பு காரண விபாவனைஎன்றும் கூறுவர்.

. ம்
கண்மூடிக் காட்சிகளைக் காணும்! பெரும்பசிக்கு
உண்ணாமல் மேனி ஒளிர்ந்திடும்! – பண்இன்றி
நெஞ்சம் மகிழ்ந்தாடும்! நேரம் உருளாது
வஞ்சியின் நேசன் வரவு!
.
பொருள்கண்களை மூடிக்கொண்டு காட்சிகளைக் கண்டு மகிழும். நிறைந்த பசிஎடுத்தும் உணவு உண்ணாமலேயே அவளின் மேனி அழகுடன் மிளிரும். இசை இல்லாமலேயே நெஞ்சமானது நடனமாடும். நேரம் போகாமல் இருக்கும் அந்தப் பெண்ணின் மனத்தில் வாழ்பவர் வரும் நேரத்தில்.

    காட்சிகளைக் காண்பதற்கு கண்கள் திறந்தும், உடல் ஒளியுடன் மின்ன உணவும், நடனமாட இசையும், நேரம் ஓடிக்கொண்டே இருப்பதும் தான் உலகின் இயல்பு. இது உலகம் அறிந்த காரணமாகும். ஆனால் பாடலில் இவ்வாறு இல்லாமலேயே அந்த அந்தச் செயல்கள் நடந்தன என்பதால் இதுவிபாவனைஆகியது. இங்ஙனம் நடப்பதற் கெல்லாம் காரணம் அந்தப் பெண்ணின் தலைவன் வரும் நேரம் என்பது உணரப்படுவதால் இதுஅயற்காரணம்ஆயிற்று.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
09.05.2019

புதன், 8 மே, 2019

இடைநிலைக் குணத் தீவகம்! - தீவக அணி!
பாடலில் இடையிலிருக்கும் (நேரிசை வெண்பாவில் தனிச்சொல்லாக நிற்கும் சொல். மற்றப்பாடல்களின் நடுவில் வரும் ஒரு சொல்) ஒரு சொல்லானது பண்பைக் குறிப்பது போல் வந்து, அந்தச் சொல்லே பாடலின் எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று இயைந்து பொருள் உணர்த்துவதுஇடைநிலைக் குணத் தீவகம்ஆகும்.
.
உ. ம்
நவமொழிப் பேச்சினால் நங்கைமுகம் நாண
அவன்தொட உள்ளம் அழகாய்சிவந்தனவே!
கன்னமும் கைகளும் கண்ணும் தலைவனின்
இன்பமெனும் மார்பில் இணைந்து!

பொருள்தலைவனின் பல்சுவைப் பேச்சினால் அந்த மங்கையின் முகம் நாணத்தால் சிவந்தன. அவன் அவளைத் தொட உள்ளமும் சிவந்தன. அவன் மார்பில் தலையைச் சாய்வதால் அவளின் கன்னமும் கைகளும் கண்களும் வெட்கத்தால் சிவந்து போனது.
    இப்பாடலின் நடுவில் இருக்கும்சிவந்தனஎன்ற பண்பைக் குறிக்கும் சொல்லானது முகம், உள்ளம், கன்னம். கைகள், கண்கள் ஆகிய சொற்களோடு இயைந்து பொருள்படுவதால் இதுஇடைநிலைக் குணத்தீவகம்ஆகியது.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
08.05.2019

திங்கள், 6 மே, 2019

முன்ன விலக்கு அணி - எதிர்கால விலக்கு!எதிர்கால விலக்கு!
பாடலில் எதிர்காலத்தில் நிகழப்போகும் நிகழ்ச்சியை விலக்குவது எதிர்வினை விலக்குஎனப்படும்.

. ம்
காற்றடிக்கும் வானத்தில் கார்மேகம் மோதமழை்கு
கீற்றை நனைத்திட கீழிறங்கும்! – சோற்றுநொய்
கூழாக்கி வத்தலிட்டால் கூடி உழைத்ததெல்லாம்
பாழாகும் என்றாள் பயந்து!

பொருள் காற்று அடிக்கும். வானத்தில் கார்மேகங்கள் மோதிட மழைப் பொழியும். அதனால் வீட்டில் வெய்த கீற்றுகள் நனைந்து மழைநீர் கீழறங்கும். சோற்று நொய்கொண்டு கூழ்போன்று செய்து தரையில் வத்தல் இட்டால் நாம் கூடி உழைத்துச் செய்ததெல்லாம் பாழாய்ப் போய்விடுமென்று. பயமாக இருப்பதால் வத்தல் காய வைக்க வேண்டாம்.

பாடலில் எதிர்காலத்தில் வரப்போகும் மழைக்குப் பயந்து இப்போதைய செயலைச் செய்யாமல் விலக்கியதால் இது எதிர்கால விலக்குஆகியது.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
06.05.2019

வெள்ளி, 3 மே, 2019

பெயரும் பொருள் தற்குறிப் பேற்ற அணி!    ஓர் இடத்தைவிட்டு ஓர் இடத்திற்கு பெயரும் தன்மையுள்ள பொருளை அதன் தன்மையிலேயே கூறாமல் புலவன் தான் கருதிய வேறு ஒன்றினை அதன் மேல் ஏற்றிப் பாடுவது “பெயரும் பொருள் தற்குறிப் பேற்றம்“ எனப்படும்.

உ.ம்
கருமேகக் கூந்தல் களைந்திடக், காற்றாய்
வருவேகஞ் சுற்றி வளைய, - பெருந்தோகை
கான்மயில்போல் வஞ்சிநடம் கண்டதால் காரென்று
வான்மயங்கிக் கொட்டியது வார்த்து!

பொருள் - கருமேகம் போன்ற கூந்தல் களைந்ததாலும், காற்றைப் போல வேகமுடன் சுற்றி வளைவதாலும், பெரிய தோகையை விரித்து மயில் ஆடுவதைப் போல் பெண்ணானவள் ஆடியதாலும் அதைக்கண்ட வானம் கார்காலம் வந்தது என்று எண்ணி மழையைக் கொட்டியது.

    மேகம் மழையைப் பொழிவது இயற்கை. ஆனால் அதை, மாது நடனமாடியதால் மழையைப் பொழிந்தது என்று தான் கருதிய வேறொன்றைப் பாடலில் ஏற்றிச் சொல்வதால் இது “தற்குறிப் பேற்ற அணி “ ஆகியது. இதில் பெண்ணும், மழையும் இடம்விட்டு இடம் பெயரும் தன்மை கொண்டுள்ளதால் இது  “பெயர்பொருள் தற்குறிப் பேற்றம்“ ஆகியது.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
04.05.2019


செவ்வாய், 30 ஏப்ரல், 2019

தொழிலாளர் தினம்!.
செழிப்பான உலகத்தைச் சோர்வே இன்றிச்
   …..சிறப்பாக்கும் அறிவாளி! வேலை வாங்கிக்
கொழித்திருக்கும் முதலாளி உயர்வைக் கண்டு
   …..குளிந்திருக்கும் செயலாளி! தொழிலை வைத்தே
அழிக்கின்ற சாதியெனும் பிரிவு செய்தோர்க்(கு)
   …..அடிமையான ஏமாளி! ஒருநாள் மட்டும்
தொழிலாளர் எனஉயர்த்திப் புகழ்ந்தே பேசத்
   …..துயர்த்தீரும் உழைப்பாளி உயர்வார் என்றோ?
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
01.05.2019

திங்கள், 29 ஏப்ரல், 2019

தங்கமகள் கோமதி மாரிமுத்து!.
அங்கமெல்லாம் வீரமுள்ள
   ஆன்றோர்கள் நாட்டினிலே
பொங்குகின்ற சாதியினால்
   புதைந்திட்ட வலியோர்கள்!
மங்கியதோ திடமென்று
   மனம்மயங்கும் பொழுதினிலே
தங்கமகள் வென்றுவந்தாய்
   தமிழகமே வாழ்த்துதம்மா!
.
சாதிப்பார் எனநினைத்தே
   சாதிதனில் தேடிநிற்பார்!
சோதியிடம் விளையாடிச்
   தோற்றோடி வந்திளிப்பார்!
மோதியுடன் வந்துபெற்றாய்
   முதல்பரிசு தங்கமதை!
சேதியுடன் நம்படித்தோம்
   சிறப்பென்றே வாழ்த்துகிறோம்!
.
(கலிவிருத்தம்)
பாவலர் அருணா செல்வம்
27.04.2019

வேற்றுப்பொருள் வைப்பு அணி.வேற்றுப்பொருள் வைப்பு அணி.
முழுவதும் சேறல்!
.
பாடலில் கவிஞன் தான் கருதிய ஒரு நிகழ்வை உரைத்துவிட்டுப், பிறகு அந்த நிகழ்விற்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு செயலை (பொதுப்பொருளை) முற்றாகவும் உரைப்பது ஆகும். (முற்றாக உரைத்தல் என்பது, சிறப்புப் பொருளையும் பொதுப் பொருளையும் உலகமானது முழுவதுமாக ஏற்றுக் கொண்ட செயலை அப்படியே உரைப்பது ஆகும்)
.
கரைத்தொட்டு ஓடும் கடல்அலை நாளும்
இரைந்தாலும் ஓயாது இருக்கும்! – தரையிலே
பொன்னான வாழ்வில் பொதிந்தே நடக்கின்றோம்
இன்பமும் துன்பமும் ஏற்று!
.
பொருள்கரையைத் தொட்டு ஓடும் கடல் அலையானது எந்நாளும் இரைச்சலுடன் ஓயாமல் அலை அடித்துக்கொண்டே இருக்கும். நிலத்திலே நமக்குக் கிடைத்த பொன்னான வாழ்க்கையில் பொதிந்திருக்கும் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் ஏற்றே வாழ்க்கையை நடத்துகின்றோம்.
    …..பாடலில் கடல் அலையானது இரைச்சலுடன் எந்நேரமும் ஓயாமல் அடித்துக்கொண்டே இருக்கும், என்ற சிறப்புப் பொருளுக்கு,  நிலத்திலே பிறந்த மானிதர்களின் வாழ்வில் இன்பமும் துன்பமும் ஓயாமல் இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்று ஒரு கருத்தை அதன் மேல் ஏற்றிச் பொதுப் பொருளைச் சொன்னதால் இது வேற்றுப்பொருள் வைப்புஆகியது. உலகில் பிறந்தவர்களின் வாழ்வில் இன்பமும் துன்பமும் கலந்து நடந்து கொண்டே தான் இருக்கும் என்ற உலகறிந்த ஒரு பொருளை சொன்னதால் இதுமுழுவதும் சேறல்என்னும் வகை ஆகியது.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
30.04.2019

சனி, 27 ஏப்ரல், 2019

உயர்ந்த மனம்!உயர்ந்த மனம்!
.
மலைபோல் உயர்ந்த மனமுடையோர்
    மறுவி விட்டார் நம்மிடையே!
சிலைபோல் நாமும் நின்றிருந்தால்
    சின்னப் புழுவும் சீறியெழும்!
உலைபோல் கொதித்த மனத்துடனே
    ஒன்றி ஓங்கிக் குரல்கொடுத்தால்
தலைபோல் இருக்கும் வாலெல்லாம்
    தாவிக் குதித்தே ஓடிவிடும்.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்

வியாழன், 25 ஏப்ரல், 2019

கையறல் விலக்கு!நட்புறவுகளுக்கு வணக்கம்.
கையறல் விலக்கு!  -- 16
(அணி இலக்கணம்)
.
பாடலில் தனக்கு வேண்டிய ஒன்றினைப்பெற முயலும்போது அதற்கான ஒழுக்கம் இல்லாமைக் காரங்களைக் கூறி அது தனக்குக் கிடைக்காது என்று விலக்குவது கையறல் விலக்குஎனப்படும். (கையறல் என்பது செய்யாமல் விடுத்த செயலுக்காக வருந்துவது).
.
. ம்
அன்னையையும் அப்பனையும் நானடைந்த தொல்லையெனத்
துன்பம் கொடுத்தே தொலைத்துவிட்டேன்! – இன்றென்னை
அன்பாய் அரவணைக்க ஆளின்றி நிற்குமெனக்(கு)
இன்பம் கிடைக்கா(து) இனி!
.
பொருள் எனக்குக் கிடைத்த அன்னையையும் அப்பாவையும் தொல்லை என்று அவர்களுக்குத் துன்பங்கள் கொடுத்ததனால் தொலைந்தார்கள். (இறந்தார்கள்) அதனால் இன்று என்னிடம் அன்பாய்ப் பேசி அரவணைத்திட ஆட்கள் இல்லாமல் நிற்கின்றேன். நான் செய்த தவறால் எனக்கு இன்பம் என்பது இனி கிடைக்காது.
    …..பாடலில் தான் செய்த தவற்றைக்  (கையறல் நிலையை) கூறுவதாலும், அதனால் தனக்கு வாழ்வில் கிடைக்க வேண்டிய அன்பு, அரவணைப்பு, இன்பம் போன்றவை கிடைக்காது என்று சொல்லி அதனை விலக்குவதாலும் இது கையறல் விலக்குஆகியது.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
25.04.2019

புதன், 24 ஏப்ரல், 2019

இறந்தகால விலக்கு!இறந்தகால விலக்கு!
(அணி இலக்கணம் - முன்ன விலக்கணி)
.
பாடலில் இறந்த காலத்தில் நடந்தாகக் கூறிடும் ஒரு நிகழ்ச்சியை விலக்குவது இறந்தவினை விலக்கு எனப்படும்.
.
. ம்
உன்னைப் பிரிந்ததால் ஊண்உறக்கம் இல்லையென்றாய்
என்னுயிர் போனதே என்றழுதாய்! – பின்என்முன்
பேசுவது தேவதையோ பெண்ணோ அணங்கழகோ
வீசுதமிழ்ச் சொல்லால் விளம்பு!

பொருள் முன்னர் என்னைப் பிரிந்ததால் ஊண் உறக்கம் இல்லை என்றாய். என்னுயிர் போனதே என்று அழுதாய். நான் வந்த பின்பு என் எதிரில் வந்து நிற்கிறாய். அப்படியானால் என்முன் பேசுவது தெய்வமா ? பெண்ணா ? மோகினியா ? வீசும் தமிழ்சொற்களால் விளக்கிச் சொல்.
    பாடலில் இறந்த காலத்தில் தன் காதலி சொன்னது பொய் என்று விலக்குவதால் இது இந்த கால விலக்குஆகியது.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
24.04.2019

காரண விலக்கு!காரண விலக்கு!
(அணி இலக்கணம்)
.
பாடலில் வந்திருக்கும் ஒரு நிகழ்வில் ஏற்படும் காரணத்தால், அந்நிகழ்வை அல்லது அதற்குறிய செயலை விலக்குவது காரண விலக்குஆகும்.
.
உ. ம்
இடியோடு மின்னல் இணைந்த மழையால்
கடிய நடைவழியைக் கண்டாள்! ஒடிந்தமரக்
கம்பு வழிக்கிடந்த காரணத்தால் தாய்வீட்டில்
தெம்புடன் தங்கினாள் தேர்ந்து!
.
பொருள் தாய்வீட்டிற்கு வந்த பெண் தலைவன் வீடு செல்ல வேண்டி இடியுடன் மின்னல் இணைந்து மழைப் பொழியும் நேரத்தில் தான் விரைந்து போகும் பாதையைப் பார்த்தாள். அங்கே காற்றினால் ஒடிந்த மரக்கிளையானது அவள் போகும் வழித்தடத்தில் கிடந்ததால் அதைத் தாண்டி செல்ல முடியாது என்ற காரணத்தால் தாய்வீட்டிலேயே தங்கினாள்.
     …..தான் செல்லும் பாதையில் மரக்கிளை ஒடிந்து விழுந்திருந்த காரணத்தால் தான் வீடு செல்ல முடியவில்லை என்று ஒரு காரணத்தைக் குறிப்பிட்டுத் தன் கணவன் வீட்டிற்கு செல்வதை விலக்கி விட்டதால் இது காரண விலக்குஆகியது.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
24.04.2019

செவ்வாய், 29 ஜனவரி, 2019

முதனிலைக் குணத் தீவகம்! - 1


   பாடலில் குணத்தைக் குறிக்கும் சொல்லானது முதற்சொல்லாக வந்து பாடல் முழுவதும் சென்று பாடலின் பல இடத்திலும் பொருந்தி வருவதுமுதனிலைக் குணத் தீவகம்ஆகும்.

உ. ம் 
கருத்தது வானம் கருமுகில் தோன்ற
பொருளற்றோன் வீட்டின் புறனாய்! – கருவற்ற
பெண்ணின் மனமாய்! பெரும்பொருள் இல்லாத
பண்ணாய்! இருளுள் பதைத்து!

பொருள்கருமுகில் தோன்றியதால் வானம் கருத்தது. அப்படிக் கருத்ததால் பொருள் அற்றவனின் வீடுகளின் புறமும் கருத்தது. குழந்தைப்பேறு இல்லாதவள் மனமும் கருத்தது. பொருள் இல்லாத பாடலும் கருத்தது இருளைக் கண்டு.
    பாடலில்கருத்ததுஎன்பது குணம் பற்றி வந்த பண்புச் சொல். முதலில் இருக்கும் அச்சொல் பாடலின் இருக்கும் வீடு, மனம், பாடல் ஆகிய சொற்களோடும் இயைந்து பொருளைத் தந்துள்ளதால் இதுமுதன்நிலைக் குணத் தீவகம்ஆகியது.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
30.01.2019