Sunday, 11 January 2015

முதுமை!!நட்புறவுகளுக்கு வணக்கம்!
    இன்று (11.01.2015) பிரான்சு தமிழ்ச் சங்கத்தில் கவிஞர் கி.பாரதிதாசன் தலைமையில் “ஆடிய ஆட்டம் என்ன?“ என்ற தலைப்பில் கவியரங்கம் நடந்தது.
   அதில் “இளமை“ “செழுமை“ வறுமை“ “முதுமை“ என்ற தலைப்புகளில் நான்கு கவிஞர்கள் பாடினார்கள். அதில் நான் ஒருத்தி. எனக்குக் கொடுத்த தலைப்பு “முதுமை“. இதனால் எனக்கு கவிஞர் மீது கொஞ்சம் வருத்தம் தான். அதனால்.....

முதுமையிலே ஆடுகின்ற ஆட்டம் என்ன?
     முறையாக மொழிந்திடவே அருணா வந்தார்!
எதுகையிலே மோனையிலே என்னைப் போன்றே
    எழுதுகின்ற ஆற்றலினை என்முன் கற்றார்!
புதுமையிலே இவருக்கு நாட்டம் உண்டு!
    பொல்லாத காலத்தில் மாட்டிக் கொண்டார்!
புதுவையிலே இருக்கின்ற தெய்வம் எல்லாம்
    புரப்பட்டுக் காக்கட்டும் புகழை ஈந்தே!

அருணா செல்வமே! அருந்தமிழ் வெல்லமே!
திருமால் இல்லமாய் இருக்கும்உன் உள்ளமே!

முதுமை ஆடிய ஆட்டம் பாடப்
பதுமைபோல் வருகிறார் அருணா செல்வம்!

முதுமையைப் பாட இளமையே வருக!
முழுமையாய் ஆட இனிமையே தருக!

அவையேறி வருக! – பாக்கள்
சுவையுறித் தருக!

என்று என்னைப் பட அழைத்தார். இதைக் கேட்டதும் என் வருத்தமெல்லாம் பறந்துவிட “ஆடிய ஆட்டம் என்ன?“ என்ற தலைப்பில் “முதுமை“யைப் பாடினேன்.

ஆடிய ஆட்டம் என்ன?  "முதுமை"

அவை வணக்கம்.

தங்கத் தமிழைப் படைத்திட்ட
   தமிழின் தலைவா முதல்வணக்கம்!
எங்கும் நிறைந்து கமழ்கின்ற
   எழிலே தமிழே என்வணக்கம்!
சங்கம் வைத்துத் தமிழ்வளர்க்கும்
   சான்றோர் தமக்கும் தலைவருக்கும்
அங்கம் சிலிர்க்க தமிழ்கேட்கும்
   அவைக்கும் என்தன் நல்வணக்கம்!

குரு வணக்கம்.

துள்ளியாடும் பருவத்தில் எனக்குத்
      தள்ளாடும் இத்தலைப்பு!
பள்ளியினால் வந்திடுமோ இதைப்
     படித்தறிந்தால் புரிந்திடுமோ?
உள்ளாடும் உணர்வுகளைச் சபையில்
     உரைத்திடவே நான்வந்தேன்!
மல்லாட்டம் இங்கில்லை தலைவா
     மதிவணங்கிக் கேட்கின்றேன்!

ஆடிய ஆட்டம் என்ன?
(முதுமை)

நரம்பெல்லாம் வாடிப்போய்
     நாடியெல்லாம் தளர்ந்துபோய்க்
கரம்பிடித்த துணையும்போய்க்
    கடந்தகால அனுபவத்தைச்
சிரம்தாங்கிச் சொல்வதனால்
    சீர்க்குலைந்து போனாலும்
வரமென்று சொன்னார்கள்
     வயதான முதுமையினை!

களம்நிறைந்த போட்டியினில்
    கர்வமுடன் பெற்றவெற்றி
வளம்நிறைந்து வளர்ந்துவிட்ட
    வாலிபத்தின் வேகமது!
இளவயது இரத்தஓட்டம்
    இன்றில்லை என்றாலும்
உளமென்ற கூட்டினிலே
    ஓய்வின்றி நினைவுண்டு!

அன்றாடிய ஆட்டங்கள்  
    ஆசையதன் வெளிபாடு!
என்றென்றும் நிலைத்திருப்போம்
    என்றெண்ணும் குறைபாடு!
இன்றென்றும் நாளையென்றும்  
    என்றறியா நிலைபாடு!  
நன்குணர்ந்து நான்கண்டேன்
    நாடியெல்லாம் தளர்ந்தபின்னே!

எதிர்நீச்சல் போட்டெழுந்தே
     எனக்குநிகர் யாரென்றே
மதியிழந்து ஆட்டமிட்டேன்!
     மாறிவிட்ட காலத்தில்
சதிசெய்த விளையாட்டோ
     சமதர்மக் கோட்பாடோ
விதியறிந்து பார்க்கின்றேன்
     வீரமெல்லாம் போனதெங்கே?

அந்தநாளில் ஆடியதோ
    ஆனந்தக் கூத்தாட்டம்!
இந்தநாளில் ஆடுவதோ
     இயலாத தள்ளாட்டம்!
வந்துபோன நாட்களிலே
    வம்பலந்த சொல்லாட்டம்
எந்தநாளில் இனிவருமோ
    ஏங்கிடுதே மனஓட்டம்!

கோலாட்டம் ஆடியக்கை
     கோலூன்றி நடக்கிறது!
வேலாட்டப் பார்வையின்று
     விழித்திறையை மறைக்கிறது!
காலாட்டிச் செய்தவேலை
     கைநிறைய தந்தாலும்
தாலாட்ட யாருமின்றித்
     தனியாளாய் ஆடுகின்றேன்!

அருணா செல்வம்

10.01.2015