ஞாயிறு, 8 செப்டம்பர், 2013

நடிகை!! (படித்ததில் பிடித்தது)

 

ebifapd; KjypuT!! (gbj;jjpy; gpbj;jJ)

ahUk; ,af;fhky;
ehq;fs;
,Utu; kl;LNk
,aq;fg;Nghfpw
,d;g ,uthf
,Uf;Fkh mJ?

tpsf;if mizj;J tpLq;fs;
vdf;F ntl;fkhf ,Uf;fpwJ
vd;W ehd; nrhd;dhy;
,J xU
tpguPjkhd ngha;ahfptpLkh?

ebif vd;whYk; $l
ehDk; xU ngz;jhNd vd;W
ehfuPfkhf elj;jg;gLNtdh?

vd;id mtu; mizf;Fk;NghJk;
mtiu ehd; jOTk;NghJk;
Kd;dk; vid mizj;j
ehafu;jk; Kfq;fs;
vdf;Nfh mtUf;Nfh
epidTf;F
te;J njhiyf;FNkh?

vj;jid KjypuTf; fhl;rpfspy;
ebj;jpUg;gha;?
,JTk; mg;gbnahd;Wk; ,y;iyNa!
vd;W xUNtis mtu;
tpisahl;lhfr; rPz;bdhy;?

ebj;j gy
gfy; Neug; glgpbg;Gfspy;
,y;yhj gak;
,g;gbf; fpilj;j
Kjy; ,uTg; nghOjpy;
kl;LNkd;
vd;idg; gw;wpf;nfhs;fpwJ?

Mf;fk; - v];.uhjhfpUl;bzd;.
 

8 கருத்துகள்:

Unknown சொன்னது…

படித்ததில் பிடித்தது கவிதை ..பார்த்ததில் பிடித்தது கண்ணீர்த்துளி படம் !

திண்டுக்கல் தனபாலன் சொன்னது…

ஏதோ மாறி உள்ளது... இதோ முதல் வரிகள் சில...

ebifapd; KjypuT!! (gbj;jjpy; gpbj;jJ)

ahUk; ,af;fhky;
ehq;fs;
,Utu; kl;LNk
,aq;fg;Nghfpw
,d;g ,uthf
,Uf;Fkh mJ?

டி.என்.முரளிதரன் -மூங்கில் காற்று சொன்னது…

என் கணினியில் பதிவு வேறு மொழி எழுத்துக்களாகத் தெரிகிறதே!

Avargal Unmaigal சொன்னது…

நீங்கள் நான் யூனிக்கோடு முறையில் எழுதி இந்த பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறீர்கள் என நினைக்கிறேன்.. அல்லது நான் யூனிக்கோடு முறையில் எழுதிய வற்றை காப்பி பேஸ்ட் செய்து இருக்கிறீர்கள் அதனால் இதை படிக்கமுடியவில்லை. சரி செய்யவும்

நம்பள்கி சொன்னது…

கதை அருமை! முடிவு தான் சரியில்லை. ஏன் அந்த நடிகை அவனுடன் ஓடிப்போனாள்?

Unknown சொன்னது…

Unable to read the post. Is it in Tamil or any other language?

Unknown சொன்னது…

இப்பதிவைப் படிக்க முடியவில்லையே! ஏன் எழுத்துக்கள் இப்படி உள்ளன?

கலாகுமரன் சொன்னது…

Font கவனிக்கவும் ஒன்னும் விளங்கல.