திங்கள், 9 நவம்பர், 2020

குட்டி!!

 


 
குட்டி என்றே தலைப்பிட்டுக்
   ….. கொஞ்சும் தமிழில் பாடவந்தேன்!
மெட்டி போடும் பெண்நானோ
   ….. மெல்ல எண்ணிப் பார்க்கின்றேன்!
புட்டி குட்டி ஆசைகளைப்
   ….. போற்றி மகிழ்வர் ஆண்கள்தான்!
கொட்டி வளரும் கற்பனையில்
   ….. குட்டி என்றே எதையெடுப்பேன்?
 .
கட்டிப் போட்ட கன்றினையும்
  …..  காலைச் சுற்றும் பூனையையும்
விட்டே அகலா நாயினையும்
   ….. வெறுத்துத் துறத்தும் எலியினையும்
தொட்டால் சிலிர்க்கும் முயலினையும்
   ….. துள்ளி ஓடும் மானினையும்
குட்டி என்றே அழகாகக்
  …..  கொஞ்சும் கவியில் காட்டிடலாம்!
.
பிறந்து சிலநாள் ஆனவுடன்
  …..  பெரிய உருவாய் இவைமாறும்!
கறந்த பாலாய் இருந்தகுணம்
  …..  கரடு முரடாய் மாறிவிடும்!
சிறந்த சொல்தான் குட்டி!அது
   ….. சீக்கி ரத்தில் வளர்கிறதே!
புறத்தைக் கண்டே சொல்கின்றோம்!
  …..  பொதுவில் இவைதாம் குட்டியென்றே!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்.