வியாழன், 21 ஜூலை, 2022

விற்பூட்டுப் பொருள்கோள் வெண்பா !

 


குடியுயர்த்தும் போதை குலமழிக்கும் நேர்மை
படியளக்கும் பொய்மை பகைவளர்க்கும் சான்றோர்
வழியுயர்த்தும் தீமை மதியழிக்கும் வாய்மை
அழியா உயர்த்திடும் அன்பு!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
22.07.2022

 
விற்பூட்டுதல்!
.
அன்பு குடியுயர்த்தும்
போதை குலமழிக்கும்
நேர்மை படியளக்கும்
பொய்மை பகைவளர்க்கும்
சான்றோர் வழியுயர்த்தும்
தீமை மதியழிக்கும்
வாய்மை அழியா உயர்த்திடும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக