திங்கள், 18 ஜனவரி, 2021

செந்தமிழ்ப் பா….பாடு !

 
(அசை இயைபு வெண்பா)
.
நற்றமிழர் போற்றும் நலமிக்க பண்பாடு!
பெற்றதினால் நன்குயரும் பெண்பாடு! -  பிற்பாடு
கற்றதெலாம் மற்றவர்க்குக் கன்னலென நீ....பாடு!
பற்றெனவே செந்தமிழ்ப்பா.... பாடு!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
18.01.2021


1 கருத்து: